Organizing Committee

Chairman: S.J. Liu (Chang Gung University)

Secretariat: F.C. Chiu, D. Lee (Chang Gung University)

Treasurer:   Y.Z. Chang (Chang Gung Unversity)

Social Program: J.H. Sun (Chang Gung University)